صفحه اصلی > درباره ما > اهداف 

خط مشی کتابخانه:

1- گردآوري ، نگهداري و سازماندهي مواد و منابع نوشتاري و غير نوشتاري به منظور بهره گيري در امر آموزش و پژوهش کارکنان و دانشجویان بالینی

2- تامین منابع لازم براي پاسخگویی به نیازهاي آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان ، اعضاي هیات علمی و محققین بیمارستان

3- فراهم سازی امکان دسترسی به پایگاه های علمی