صفحه اصلی > درباره ما > کارکنان 

مسئول:

خانم عذرا حیدری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

پرستاری

تلفن:

058-3722-6005

داخلی 267

پست الکترونیکی:

hospitallib.imamkhomeini@gmail.com