برگزاری کارگاه ایمنی بیمار در بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/8/19
برگزاری کارگاه نحوه محاسبات دارویی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/8/9